Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία και αναπόφευκτη μια τροποποίηση (είτε μικρής είτε μεγάλης εμβέλειας), αυτή θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή μόνο όταν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Διατηρούνται τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της εγκεκριμένης τεχνικής λύσης και
  • Δεν αναιρείται κανένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας (τόσο της επιχείρησης όσο και του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της εγκεκριμένης Πράξης).

Διευκρινίζεται ότι:
1. Τροποποιήσεις μικρής εμβέλειας θεωρούνται αυτές που (ενδεικτικά) αφορούν σε:
o Αλλαγή νομίμου εκπροσώπου, αλλαγή υπεύθυνου Πράξης κλπ,
o Αλλαγή επωνυμίας,της Δικαιούχου επιχείρησης,
o Αλλαγή χαρακτηριστικών σε τμήμα εξοπλισμού (π.χ. συχνότητα CPU ενός υπολογιστή, μνήμη κλπ.), υπό την προϋπόθεση ότι δε γίνεται υποβάθμιση του αρχικώς προδιαγεγραμμένου εξοπλισμού και
o Αλλαγή προμηθευτών που παρέχουν τυποποιημένες υπηρεσίες  (π.χ. ISP), έτοιμα προϊόντα  και δε δύνανται να επηρεάσουν τα χαρακτηριστικά και την ποιότητα του εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου.

Για τροποποιήσεις μικρής εμβέλειας, η Δικαιούχος επιχείρηση ενημερώνει τις Ψηφιακές Ενισχύσεις για τις τροποποιήσεις που έχουν λάβει χώρα κατά την υποβολή (ηλεκτρονικά) του Αιτήματος Ολοκλήρωσης, με το πέρας της υλοποίησης της επένδυσης. Το Αίτημα Ολοκλήρωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της ΨΗΦΕΝ ΑΕ.

2. Τροποποιήσεις μεγάλης εμβέλειας θεωρούνται αυτές που (ενδεικτικά) αφορούν σε:
o Αλλαγή των χαρακτηριστικών της τεχνικής λύσης, δεδομένου ότι θα πρέπει να αντικατασταθεί αυτή από τουλάχιστον ισοδύναμη,
o Αλλαγή νομικής μορφής της Δικαιούχου επιχείρησης,
o Αλλαγή της μετοχικής / εταιρικής σύνθεσης της Δικαιούχου επιχείρησης  και
o Αλλαγή τόπου εγκατάστασης (έδρας) της Δικαιούχου επιχείρησης.

Για τροποποιήσεις μεγάλης εμβέλειας, η Δικαιούχος επιχείρηση υποβάλλει Αίτημα Τροποποίησης προς έγκριση από τις Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. Το Αίτημα Τροποποίησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της ΨΗΦΕΝ ΑΕ (συμβουλευτείτε τη σχετική ανακοίνωση και το παρεχόμενο Υπόδειγμα Αιτήματος Τροποποίησης).

Περισσότερες οδηγίες στον Οδηγό Υλοποίησης.


logos Copyright © 2009 Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. - All rights reserved
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.