α) Προκαταβολή μέρους της Δημόσιας Επιχορήγησης

Μετά την έκδοση της απόφασης αποδοχής – έγκρισης της αίτησης και πριν την υποβολή αιτήματος ολοκλήρωσης επένδυσης, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα (προαιρετικά) να υποβάλει αίτημα για τη λήψη προκαταβολής μέρους της δημόσιας επιχορήγησης. Για την καταβολή αυτής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν οι αντίστοιχες διαθέσιμες πιστώσεις.
Η προκαταβολή θα ανέρχεται στο 50% της δημόσιας επιχορήγησης επί του συνολικού προϋπολογισμού της εγκεκριμένης πράξης (ήτοι 30% του συνολικού προϋπολογισμού).

Το αίτημα προκαταβολής θα υποβάλλεται βάσει προτυποποιημένου εντύπου από την επιχείρηση προς την «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ». Κατόπιν της εγκρίσεως του αιτήματος, η επιχείρηση θα κληθεί να προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα διάρκειας 18 μηνών (σύμφωνα με το παρεχόμενο στο Παράρτημα του Οδηγού Υλοποίησης υπόδειγμα) συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

• Απόδειξη είσπραξης,
• Φορολογική ενημερότητα,
• Ασφαλιστική ενημερότητα,
• Βεβαίωση μη πτώχευσης και
• Βεβαίωση περί μη αίτησης για πτώχευση.

Επισημαίνεται ότι κατόπιν υποβολής αιτήματος για χορήγηση προκαταβολής και έγκρισης αυτού, δεν είναι δυνατή η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής πριν την ολοκλήρωση της εγκεκριμένης πράξης.

Επιπρόσθετα, μια εγκεκριμένη πράξη για την οποία έχει χορηγηθεί προκαταβολή, δε μπορεί να προβεί σε τροποποιήσεις μεγάλης εμβέλειας (βλ. Κεφ. 7, σημείο 2).

Κατά την ολοκλήρωση επένδυσης για την οποία έχει χορηγηθεί προκαταβολή και κατόπιν του σχετικού αιτήματος ολοκλήρωσης, η καταβληθείσα προκαταβολή συμψηφίζεται με την αναλογούσα δημόσια επιχορήγηση κατά την αποπληρωμή της εγκεκριμένης πράξης.

Σε περίπτωση αδυναμίας ολοκλήρωσης της εγκεκριμένης πράξης για την οποία έχει χορηγηθεί προκαταβολή, η εγγυητική επιστολή της επιχείρησης καταπίπτει και η πράξη απεντάσσεται από τη Δράση.

β) Καταβολή της Δημόσιας Επιχορήγησης

Με την έκδοση της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης κινείται η διαδικασία καταβολής της δημόσιας επιχορήγησης. Για την καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν οι αντίστοιχες διαθέσιμες πιστώσεις.

Σημειώνεται ότι το ποσό της αναλογούσας δημόσιας επιχορήγησης είναι το 60% του συνολικού προϋπολογισμού της Επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί και επαληθευτεί – πιστοποιηθεί από την ΨΗΦΕΝ Α.Ε.

Για την καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης η Επιχείρηση θα πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

• Αθεώρητο τιμολόγιο επιχορηγήσεων (παρ. 3 του άρθρου 12 του ΠΔ 186/26-5-92),
• Απόδειξη είσπραξης,
• Φορολογική ενημερότητα,
• Ασφαλιστική ενημερότητα,
• Βεβαίωση μη πτώχευσης και
• Βεβαίωση περί μη αίτησης για πτώχευση.

Η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται απ’ ευθείας στην ενισχυόμενη Επιχείρηση και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση της επιχορήγησης σε Τράπεζες για την παροχή δανεισμού ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου.


logos Copyright © 2009 Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. - All rights reserved
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.