Η Δικαιούχος Επιχείρηση θα πρέπει να παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να ενημερώνεται σχετικά με τη χρηματοδοτική συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου στην πραγματοποίηση της Επένδυσης στο πλαίσιο της Δράσης «digi-lodge».

Οι ενέργειες δημοσιότητας θα πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτά που προβλέπονται από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και τους Οδηγούς που εκδίδει η ΨΗΦΕΝ Α.Ε.

Ένταξη Πράξεων / Έργων

Οι λίστες των Εγκεκριμένων, Επιλαχουσών και Απορριφθεισών Αιτήσεων μαζί με τα πρακτικά της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, ως αποτέλεσμα της Διαδικασίας Αξιολόγησης των Αιτήσεων Επιχορήγησης, διαβιβάζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.» ή στο εξουσιοδοτημένο προς τούτο όργανο της «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.», το οποίο με απόφασή του αποδέχεται – εγκρίνει τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως εκείνο το χρονικό διάστημα.

Η διαδικασία έκδοσης αποφάσεων αποδοχής – έγκρισης των αιτήσεων είναι συνεχής και επαναλαμβάνεται μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος τροποποίησης εγκεκριμένης Πράξης, που να αφορά σε:

  • Αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού,
  • Παράταση υλοποίησης της Πράξης για διάστημα μεγαλύτερο του ανώτατου προβλεπόμενου από τον Οδηγό Υλοποίησης,
  • Υπέρβαση των επιμέρους ορίων ανά κατηγορία ενέργειας ή κατηγορία δαπάνης, που  αναγράφονται στον Οδηγό Υποβολής, και
  • Μεταβολή του Φυσικού Αντικειμένου κατά τρόπο τέτοιο ώστε να μην εμπίπτει σαφώς σε κάποια από τις προβλεπόμενες επιλέξιμες ενέργειες.

 

Μετά την έγκριση της αίτησης, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτημα για τη λήψη του 50% της δημόσιας επιχορήγησης ως προκαταβολή έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Η αποπληρωμή της επιχορήγησης θα καταβάλλεται στον επενδυτή μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και την πιστοποίησή της από την «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.».

Περισσότερες πληροφορίες στον Οδηγό Υλοποίησης

logos Copyright © 2009 Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. - All rights reserved
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.