Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ενημερώνει τους Δικαιούχους των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, ότι σε περίπτωση που πραγματοποιούνται πληρωμές δαπανών μέσω κατάθεσης μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, θα πρέπει στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στη «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» αναφορικά με την τεκμηρίωση υλοποίησης του Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξη (σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Οδηγό Υλοποίησης κάθε Δράσης), να συμπεριλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

α) η κατάθεση να πραγματοποιείται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου, ή , εάν η κατάθεση δεν πραγματοποιείται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται η νομιμοποίηση του προσώπου μέσω του οποίου διενεργείται η συναλλαγή (π.χ. μέσω πληρεξουσίου, εξουσιοδότησης, ή υπεύθυνης δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου όπου θα δηλώνεται ότι το τρίτο πρόσωπο ενήργησε για λογαριασμό του Δικαιούχου, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής ),
β) να επιβεβαιώνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης κάθε δαπάνης με χρηματικά διαθέσιμα του Δικαιούχου, με την προσκόμιση κατάλληλων εγγράφων, όπως:  λογιστικές εγγραφές ταμείου, extraits τραπεζικού λογαριασμού κλπ., όπου θα φαίνεται η ανάληψη μετρητών σε εύλογο χρονικό διάστημα από την πραγματοποίηση της σχετικής τραπεζικής κατάθεσης.


logos Copyright © 2009 Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. - All rights reserved
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.